Kategorie

Vyhledejte zboží

Nejoblíbenější produktyPřihlášení uživateleVšeobecné obchodní podmínky dle Zák. č. 89/2012  Sb., Občanský zákoník v platném znění:

1.  Vymezení pojmů

1.1. Bezhotovostní převod je úhrada Kupní ceny na účet uvedený na příslušné faktuře vystavené Prodávajícím.

1.2. Internetový obchod tkz. e-shop je aplikace provozovaná Prodávajícím na doméně www.adion.cz, pomocí které Prodávající nabízí výrobky a služby k prodeji blíže neurčenému okruhu subjektů.

1.3. Kupní cena je cena zboží specifikovaná v Kupní smlouvě.

1.4. Kupní smlouva je Prodávajícím potvrzená objednávka Kupujícího; Prodávající potvrdí objednávku v souladu s článkem zde 3. 1.

1.5. Kupující, je osoba, která nakupuje zboží a výrobky od Prodávajícího. Vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a zákonem č.  89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.

1.6. Objednávka je návrh substituující dílčí Kupní smlouvu, kterou zasílá Kupující Prodávajícímu prostřednictvím jeho obchodu nebo zasílá Kupující Prodávajícímu prostřednictvím emailu a kterým specifikuje zboží a výrobky, které mají být předmětem Kupní smlouvy.

1.7. Rámcová kupní smlouva je Kupní smlouva uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím služby e-shop nebo emailu nebo uzavřená osobně a která upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím zejména v oblasti periodicky se opakujících dílčích Objednávek, stanovující pevné dodací a platební podmínky.

1.8. Kupní smlouva je smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-mailové nebo poštovní komunikace, popřípadě uzavřena osobně a která upravuje vzájemná práva a povinnosti obou stran při jednorázových dodávkách. Takováto Kupní smlouva může být nahrazena písemně vystavenou a potvrzenou Objednávkou.

1.9. Podmínky obchodu je souhrn podmínek, které regulují prodej zboží a výrobků prostřednictvím obchodu, v aktuálním znění uveřejněné na internetové doméně www.adion.cz.

1.10. Prodávající je fyzická osoba se sídlem Ústí nad Labem - Krásné Březno, Vojanova 525/17, 400 07, Česká republika, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném MÚ na živnostenském odboru města v Ústí nad Labem, pod spis. znač. 351001-106658, IČO: 86707035, neplátce DPH.

1.11. Reklamace je uplatnění nároku Kupujícího vůči Prodávajícímu na odstranění vad (v kvalitě nebo kvantitě) zboží nebo výrobku doručeného Kupujícímu na základě uzavřené Kupní smlouvy v souladu s Reklamačním řádem.

1.12. Reklamační řád je souhrn podmínek, které regulují postup při vyřízení reklamací Kupujících, týkajících se zakoupeného zboží nebo výrobku a tvoří zde Přílohu.

1.13. Služba obchodu je souhrn funkcionalit dostupných k užití prostřednictvím obchodu Prodávajícího.

1.14. Smluvní strany nebo strany je souhrnný název pro Kupujícího a Prodávajícího.

1.15. Údaje jsou informace o Kupujícím, které Kupující uvádí a poskytuje Prodávajícímu při své registraci do obchodu.

1.16. Vada je nesoulad zboží a výrobku v kvalitě nebo kvantitě doručeného Kupujícímu na základě uzavřené Kupní smlouvy nebo vystavené objednávky, potvrzené Prodávajícím oproti specifikaci v těchto dokumentech uvedeného. Vady se dále rozlišují na zjevné nebo skryté.

1.17. Vyřízení reklamace je posouzení záznamu o reklamaci a zboží nebo výrobku, na které se uplatněná reklamace vztahuje, Prodávajícím a doručení Kupujícímu odpovědi, kterou Prodávající sdělí Kupujícímu, zda s reklamací souhlasí, pokud ne, tak proč s ní nesouhlasí, a pokud ano, jakým způsobem navrhuje reklamaci řešit v souladu s Reklamačním řádem.

1.18. Záznam o reklamaci je dokument, který poskytne Kupující Prodávajícímu, informující o rozporu (v kvalitě nebo kvantitě) zboží nebo výrobku doručeného na základě uzavřené Kupní smlouvy se dodávkou, která je předmětem Kupní smlouvy a je v ní specifikováno, a to způsobem a formou dle Reklamačního řádu.

1.19. Zboží jsou výrobky nebo služby, které Prodávající nabízí prostřednictvím svého obchodu zde, ke koupi blíže neurčenému okruhu Kupujících.

2.  Úvodní ustanovení

2.1. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při nákupu a prodeji zboží a výrobku prostřednictvím dálkové komunikace e-shopu a emailu. Vztahy neupravené všeobecnými podmínkami zde se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb.  Občanským zákoníkem v platném znění.

2.2. Při výkladu protichůdných ustanovení obsažených v Kupní smlouvě a všeobecnými podmínkami zde, platí, že ustanovení obsažená v Kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními všeobecnými podmínkami zde.

2.3. Obchod Adion umožňuje nákup zboží a výrobku dle aktuální nabídky uvedené na stránkách všem Kupujícím.

3.  Kupní smlouva

3.1. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky Kupujícímu nebo telefonickým ověřením a potvrzením objednávky nebo doručení potvrzení objednávky Kupujícímu na jeho emailovou adresu nebo  potvrzením objednávky Kupujícího Prodávajícím během telefonní komunikace. Od tohoto okamžiku mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy. Okamžikem uzavření Kupní smlouvy je Kupující vázán všeobecnými podmínkami zde.

3.2. Kupující byl na skutečnost vázanosti všeobecnými podmínkami zde a reklamačním řádem v nich obsaženým dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své Objednávky a uzavřením Kupní smlouvy stvrzuje, že se s těmito všeobecnými podmínkami zde, obeznámil a že s nimi souhlasí. Tyto všeobecné podmínky zde, tvoří nedílnou součást uzavřené Kupní smlouvy.

3.3. Kupní smlouva a jako její součást všeobecnými podmínkami zde, jsou uzavírány dle českého práva, pokud není v rozporu s právem státu Kupujícího a v jazyce dle země Kupujícího nebo v domluvené jazykové mutaci.  Kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného naplnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v obchodu. Kupující má možnost před vlastním odesláním Objednávky si tuto zkontrolovat, případně opravit. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na stránkách e-shopu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

4.  Pravidla a podmínky služby obchodu/e-shopu

4.1. Služba obchodu je provozována v souladu s příslušnými všeobecné podmínky zde, v aktuálním znění uveřejněnými na internetové doméně www.adion.cz a obecně závaznými právními předpisy České republiky.

4.2. Kupující zadává objednávku na stránkách obchodu Adion prostřednictvím sítě Internet.

4.3. V případě, že potenciální Kupující nesplní všeobecné podmínky zde, pro objednání zboží a výrobku prostřednictvím obchodu, objednávka je automaticky vyřazena a Prodávající na ni nereflektuje a není povinen o této skutečnosti informovat potenciálního Kupujícího zadávajícího objednávku.

4.4. Po přijetí objednávky do obchodu po jejím odeslání obdrží Kupující formou elektronické komunikace automaticky vygenerované potvrzení objednávky. K přijetí objednávky a tedy i uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím dochází doručením tohoto potvrzení Kupujícímu. Do obdržení potvrzení objednávky Prodávajícím se objednávka považuje za návrh k uzavření Kupní smlouvy.

4.5. V případě, že se nepodaří Kupujícímu doručit potvrzení objednávky v souladu s článkem 4.4. zde, potvrdí Prodávající objednávku Kupujícího SMS zprávou nebo emailem podle Kupujícím poskytnutých kontaktních  údajů.

4.6. Nepodaří-li se objednávku Kupujícího potvrdit způsobem dle článků 4.4. a 4.5. zde, může být objednávka Prodávajícím bez náhrady zrušena. O zrušení objednávky není Prodávající povinen informovat Kupujícího zadávajícího objednávku.

5.  Doručování zboží

5.1. Doručení zboží Kupujícímu zajišťuje Prodávající pomocí externího dopravce na adresu uvedenou Kupujícím v jeho objednávce, a to výhradně v pracovních dnech v době od 8:00 do 18:00 hodin.

5.2. Při objednávce je připočteno balné za obalový materiál a dopravné dle ceníku.

5.3. Cena dopravného se řídí aktuálním ceníkem uvedeným na internetové doméně www.adion.cz.

5.4. Zboží a výrobky skladem jsou Kupujícímu zpravidla doručovány do 7 kalendářních dnů. Zboží a výrobky jsou Kupujícímu doručovány výhradně na existující adresy. V důsledku jakékoli změny nebo doplnění Objednávky, která bude potvrzena ze strany Prodávajícího, začíná lhůta dle první věty plynout znova od začátku.

5.5. Zboží může být Kupujícímu dodáno později než ve lhůtě stanovené článkem 5. 4. zde, a to jednak z důvodu zásahu vyšší moci, dále z důvodu, které Prodávající byť i nepřímo nezavinil a neměl vliv na jejich odvrácení.  Prodávající může odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy, pokud zboží a výrobky specifikované Kupní smlouvou nebylo Prodávajícímu dodáno a není ho možné ani dodatečně vyrobit. V takovém případě je na dohodě mezi Prodávajícím a Kupujícím zdali Kupujícímu bude dodáno obdobné zboží identické kvalitou, parametry, atd. nebo má-li Kupní smlouva zaniknout s účinky, že si smluvní strany vrátí svá plnění, popřípadě učiní vzájemná vyrovnání z již provedeného plnění. O prodloužení dodací lhůty či potřeby dohody o dodávce podobného zboží zároveň s podmínkami pro uskutečnění dodávky a tím i souhlasu Kupujícího nebo o odstoupení od Kupní smlouvy vyrozumí Prodávající Kupujícího bez zbytečného odkladu.

5.6. Nepřevezme-li Kupující předmět plnění z důvodů spočívajících na jeho straně není i přes dohodnutý termín přítomna Kupujícím určená osoba, uskuteční Prodávající pomocí externího přepravce pokus opakovaného doručení objednávky. Po opakovaném neúspěšném pokusu o doručení zboží a výrobku Kupujícímu je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Prodávající je oprávněn požadovat i úhradu přiměřených nákladů, které mu s odstoupením od Kupní smlouvy vznikly. V případech uvedených v předchozí větě se za okamžik doručení zboží a výrobku považuje okamžik opětovného pokusu o doručení.

5.7. Prodávající má právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s přípravou, pokusy o doručení, s odstoupením či uskladněním zboží a výrobku, jak je specifikováno v bodě 5. 6. zde, zejména na náhradu logistického poplatku ve výši 25% z kupní ceny zboží nebo výrobku, nejméně však celkem 303,- Kč.

5.8. Kupující je při vyplňování Objednávky povinen uvádět správné a pravdivé údaje. V případě porušení povinnosti dle předchozí věty je Kupující odpovědný za škodu způsobenou Prodávajícímu takovýmto svým jednáním. Kupní cenu uhradí Kupující v souladu s platebními podmínkami stanovenými v článku 8. 2. zde.

5.9. Odstoupení od Kupní smlouvy, anebo storno Objednávky ze strany Kupujícího je možné pouze do doby, než Prodávající přistoupil k expedici zboží nebo výrobku.

5.10. Kupující má právo na své náklady na vrácení bezvadného zboží a to do 14 dnů  od data uskutečnění zdanitelného plnění. V případě vrácení bezvadného zboží musí být kupujícím vráceno i veškeré zvýhodnění, které koupí takto vráceného zboží získal, např. různé dárky vztahující se k danému zboží, množstevní slevy, slevy z dopravy, apod. Při tomto druhu vrácení zboží Kupující potvrdí Prodávajícímu, že zboží nemá žádné vady. V případě, že Prodávající shledá nesoulad mezi potvrzením Kupujícího o bezvadnosti zboží a skutečností, že jemu vrácené zboží doznalo, či utrpělo vady, má právo Kupující vrátit pouze poměrnou část Kupní ceny poníženou o náklady na uvedení vráceného zboží do původního stavu. Kupující rovněž souhlasí s tím, že mu bude vrácena Kupní cena zkrácená o poštovné a balné platné v době dodávky zboží.  Na zboží zakoupené v sekci výprodeje se právo na vrácení bezvadného zboží nevztahuje.

5.11. Nebezpečí škody na zboží a výrobku přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží a výrobku od dopravce. V případě zjevně poškozeného obalu není Kupující povinen zboží převzít a je povinen sepsat s dopravcem Zápis o škodě.

6.  Zpracování údajů Prodávajícím

6.1. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající zpracovával jeho osobní údaje poskytnuté v souvislosti s objednáváním zboží a výrobku, a to za účelem zpracování dat a zasílání akčních nabídek v obchodu.

6.2. Kupující při své registraci uvádí následující údaje.

- Jméno a příjmení / Firma

- Úplná adresa místa podnikání nebo sídla

- Požaduje-li doručování na jinou adresu, než je výše uvedená, může uvést ještě alternativní doručovací adresu

- IČO, případně DIČ

- Bankovní spojení

- Emailové a telefonické spojení

Údaje jsou nezbytné pro identifikaci subjektu jako Kupujícího. Prodávající používá tyto údaje k realizaci Objednávky a ke komunikaci s Kupujícím. Údaje umožní Prodávajícímu provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad, popřípadě identifikovat platbu Kupujícího učiněnou cestou bankovního převodu. Údaje jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Kupující je povinen oznámit změnu údajů Prodávajícímu do 7 dnů ode dne účinnosti takové změny, nejpozději však při odeslání první objednávky vyhotovené po této změně.

6.3. Pokud se Kupující rozhodne zrušit svou registraci, kontaktuje za tím účelem Prodávajícího cestou elektronické komunikace na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Registrace Kupujícího bude zrušena.

6.4. V případě, že Kupující bude požadovat výmaz své e-mailové adresy z rozesílací databáze Prodávajícího zašle Prodávajícímu písemně na e-mailovou adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript svůj požadavek o výmaz svého e-mailového kontaktu.

7.  Odpovědnost za vady

7.1. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Prodávajícímu veškeré vady zboží. Zjevné vady musí být Kupujícím písemně oznámeny v souladu s náležitostmi dle Reklamačního řádu Prodávajícího, nejpozději do 30 kalendářních dnů od uskutečnění data zdanitelného plnění a Kupující zašle tento záznam spolu se zbožím, kterého se Kupujícím uplatňovaná reklamace týká, Prodávajícímu se žádostí o vyřízení reklamace. Skryté vady nejpozději do 6 měsíců od data uskutečnění zdanitelného plnění dodání nesprávného počtu ks nebo druhu, musí být Prodávajícímu písemně oznámeno do 14 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Na pozdější reklamace není brán zřetel.

7.2. Důvodem k reklamaci není, pokud se Kupující ve svém výběru uvedl sám v omyl a objednal si zboží nebo výrobek, který se rozhodl nemít ze svých vlastních důvodů.

7.3. Prodávající je povinen reklamaci Kupujícího, včetně odborného posouzení vady, která je předmětem reklamace, vyřídit ve lhůtě 30 pracovních dnů od doručení záznamu o reklamaci a zboží nebo výrobku, jehož se Kupujícím uplatňovaná reklamace týká, Prodávajícímu, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

7.4. Prodávající nezodpovídá za vady v případě, kdy:

a) Kupující o nich před převzetím zboží nebo výrobku věděl anebo o nich s přihlédnutím k okolnostem uzavření Kupní smlouvy musel vědět;

b) Kupující vady sám způsobil, resp. je způsobili osoby, za které Kupující odpovídá nebo osoby, které byly Kupujícím pověřeny vykonáním úkolů v souvislosti s Kupní smlouvou;

c) jedná se o zboží a výrobky, které je zlevněno a jako takové je nabízeno Prodávajícím k prodeji;

d) jedná se o zboží a výrobky, které již bylo Kupujícím užito, kdy je sporné, zdali závada mohla vzniknout nesprávným užitím zboží nebo jinak.

7.5. Prodávající nezodpovídá za jakékoli škody způsobené Kupujícímu vadným zboží a výrobku či v souvislosti s dodáním vadného zboží nebo výrobku.

7.6. Další podmínky uplatňování reklamace a nároků z vad jsou stanoveny v Reklamačním řádu. V případě odlišné úpravy práv a povinností ve vztahu k reklamaci mezi všeobecnými podmínkami zde a Reklamačním řádem má úprava obsažená v Reklamačním řádu přednost.

8.  Platební podmínky

8.1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou aktualizovány ze strany Prodávajícího před potvrzením Objednávky.

8.2. Kupní cena se hradí v hotovosti při osobním odběru zboží a výrobku ve provozovně Prodávajícího, dobírkou nebo bezhotovostním převodem ve lhůtě a dle podmínek stanovených v Kupní smlouvě. Administrativní poplatek za platbu na dobírku uhradí Kupující ve výši platné v okamžiku přijetí Objednávky a zveřejněné Prodávajícím na jeho webových stránkách na internetové doméně www.adion.cz / ESHOP.

8.3. Kupní cena je uhrazena dnem převzetí částky v hotovosti Prodávajícím nebo dnem uhrazení dobírky Kupujícím či dnem připsání finančních prostředků na účet Prodávajícího. Pro správnou identifikaci platby bankovním převodem je Kupující povinen uvádět variabilní symbol faktury.

8.4. V případě prodlení s platbou 3 pracovní dny po lhůtě splatnosti, upozorní Prodávající Kupujícího na takové prodlení cestou zaslání 1. Upomínky formou e-mailové komunikace. Trvá-li prodlení ze strany Kupujícího 10. den po lhůtě splatnosti, vyzve Prodávající Kupujícího k úhradě dlužné částky formou elektronické komunikace nebo běžným poštovním stykem dokumentem „II. Upomínka – Výzva k uhrazení dlužné částky“.  Neuhradí-li Kupující Prodávajícímu dlužnou částku ani 20. den po lhůtě splatnosti, zašle Prodávající Kupujícímu formou doporučeného dopisu „III. Upomínku -  výzvu k úhradě dluhu – Pokus o smír.“ Administrativní poplatek za zpracování a zaslání Pokusu o smír je 200,- Kč a Kupující je povinen jej uhradit Prodávajícímu do 3 dnů od doručení  Pokusu o smír.

8.5. V případě prodlení s platbou je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím uhrazení úroku z prodlení ve  výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení je Kupující povinen uhradit do 3 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Prodávajícího k úhradě úroku z prodlení.

9.  Závěrečná ustanovení

9.1. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit externího dopravce nebo parametry služby obchodu. O jednostranně učiněných změnách, které mají dopad na cenu poskytované služby, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu obeznámit Kupujícího. Za obeznámení dle předcházející věty možno považovat i obeznámení prostřednictvím elektronické pošty a nebo zveřejnění na internetové doméně www.adion.cz / ESHOP.

9.2. Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo dočasně či trvale zamezit používání služby e-shop Kupujícímu.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazkového vztahu založeného Kupní smlouvou, jejíž součástí jsou tyto všeobecné podmínky, či v souvislosti s ní, a které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním a dohodou, budou řešeny a rozhodovány s konečnou platností českými  soudy dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

9.4. Všeobecné podmínky zde, jsou platné a účinné dnem 1.5.2014.  Okamžikem účinnosti nového znění všeobecných podmínek pozbývá jejich dřívější znění platnosti i účinnosti.

Příloha - Reklamační řád

1. Kupující je povinen řádně převzít zásilku, zejména zkontrolovat neporušenost přepravního obalu a bezprostředně po převzetí Zboží zkontrolovat správnost obsahu doručené zásilky. V případě poškození obalu Kupující není povinen zásilku převzít a je povinen s dopravcem sepsat „Zápis o škodě“.

2. V případě zjištění vady v dodávce uplatňuje Kupující svůj nárok na bezvadné plnění Reklamací. Reklamaci Kupující uplatňuje bez zbytečného odkladu a provede „Záznam o reklamaci“. Reklamování nesouladu v obsahu dodání, nesoulad v množství, druhu a ceně plnění, nebo chybných údajů ve vystavených dokladech, musí být uskutečněno do 14 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Reklamování zjevných vad musí být Kupujícím uskutečněno nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Reklamování skrytých vad musí být Kupujícím uskutečněno nejpozději do 6 měsíců od data uskutečnění zdanitelného plnění. Pozdější reklamace nebudou uznány. Lhůta pro vyřízení reklamace Prodávajícím činí 30 dnů a začíná běžet, jsou-li splněny veškeré náležitosti pro uplatnění reklamace uvedené v tomto reklamačním řádu. Nebude-li postupováno v souladu s podmínkami tohoto Reklamačního řádu, dojde k zamítnutí reklamace ze strany Prodávajícího.

3. Na zboží zaslané Prodávajícímu k reklamaci bez příslušného formuláře nebude Prodávajícím v rámci reklamačního řízení brán zřetel. Nebude-li formulář „Záznam o reklamaci“ k takovému zboží Kupujícím dodatečně vyplněn ani ve lhůtě 7 dnů od doručení takového zboží k reklamaci, bude zboží Prodávajícím zasláno zpět Kupujícímu na jeho náklady. Vložení fotografie poškozeného zboží k formuláři může uspíšit reklamační řízení.

4. Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v důsledku expirace nebo exploatace zboží. Vadu spočívající v rozdílu v množství objednaného a doručeného zboží Kupující dokládá pomocí objektivního důkazního prostředku, např. svědectvím třetí nezávislé osoby.

5. Uplatnění reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktury za zboží, kterého se reklamace týká.

6. Kupující je povinen doručit Prodávajícímu na vlastní náklady zboží, na které uplatňuje reklamaci, do provozovny Prodávajícího na adrese Studio Adion, Vojanova 525/17, 40007 Ústí nad Labem, Česká Republika. Při dodání zboží na jinou adresu než je specifikována v tomto odstavci je Kupující povinen uhradit náklady na dopravné spojené s přeposíláním včetně poplatku ve výši 605,-Kč. Zásilky na dobírku nebudou Prodávajícím převzaty.

7. Reklamované zboží musí být čisté, mechanicky nepoškozené nebo jiným způsobem užité, použité či znehodnocené Kupujícím. Jako součást zásilky přiloží Kupující vytištěný „Záznam o reklamaci“ s přesným popisem vady. V případě skryté vady se výše uvedené použije přiměřeně k povaze vady.

8. Bude-li reklamace Kupujícího zamítnuta, ať už pro její uplatnění v rozporu s tímto Reklamačním řádem, nebo pro její neopodstatněnost, má Prodávající nárok zejména na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti se zasláním zboží, kterého se reklamace týkala, zpět Kupujícímu, a nákladů vzniklých Prodávajícímu v důsledku posouzení reklamace Kupujícího. Bude-li reklamace Kupujícího uznána jako oprávněná, nahradí Prodávající Kupujícímu náklady spojené s dopravou takto reklamovaného zboží.

9. Prodávajícím uznaná reklamace je vyřešena formou:

a) opravy nebo náhrady vadného zboží či jeho části zbožím bezvadným;

b) poskytnutím slevy na vadné zboží s přihlédnutím k charakteru vady zboží a možnosti dalšího použití vadného zboží;

c) vrácením Kupní ceny na základě opravného daňového dokladu zaslaného Prodávajícím Kupujícímu, který je Kupující povinen podepsat a doručit Prodávajícímu zpět.

Volba mezi způsoby a) a c) je výlučně na uvážení Prodávajícího, přičemž Prodávající vezme v úvahu zejména povahu reklamované vady a zboží v zájmu co nejefektivnějšího, nejrychlejšího a nejhospodárnějšího odstranění reklamované vady. Způsobem b) může být reklamace vyřešena po vzájemné dohodě Prodávajícího a Kupujícího.